Dotacje na kapitał obrotowy POIR 2014-2020


Dotacje na kapitał obrotowy POIR 2014-2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Systemy i Technologie Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Systemy i Technologie Sp. z o.o.” (Numer wniosku: POIR.03.04.00-02-0140/20).

Celem przedmiotowego projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Koszt projektu (netto): 258 467.31 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 31/100)

Kwota dofinansowania: 258 467.31 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 31/100)

Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”