Informacje ogólne

Kontakt do Działu Kadr: tel. 76/723 42 15
adres e mail:  dzial-kadr@sytec.pl

 1. Rekrutacja na stanowiska pracownicze w firmie Systemy i Technologie Sp. z o.o. może odbyć się w formie elektronicznej lub w trybie kontaktów bezpośrednich.
 2. Wykaz niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia procesu rekrutacji:
  1. CV
  2. List motywacyjny
  3. Dokument potwierdzający ukończenie szkoły
  4. Dokumenty potwierdzające dotychczasową historię zawodową (np. świadectwa pracy, zaświadczenie odbycia stażu, referencje)
 3. Informacje dodatkowe
  1. Komunikacja z kandydatami odbywać się będzie drogą mailową, w trakcie uprzednio umówionego spotkania lub też za pomocą innych dróg komunikacyjnych.
  2. Akceptowalne typy plików elektronicznych to: .pdf
 4. Rozpoczęcie rekrutacji
  Do wszczęcia procesu rekrutacji potrzebne jest dokonanie elektronicznej rejestracji kandydata poprzez system komunikacji internetowej lub też poprzez złożenie niezbędnych dokumentów w siedzibie firmy.

       5.  Informacja o przechowywaniu danych osobowych (RODO)    

 1.   Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będą Systemy i Technologie Sp. z o.o., ul. Kopalniana 7, 59-100 Polkowice. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazanym stanowisku, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do trzech (3) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe będą niszczone.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
 5. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą                           podejmowane w sposób zautomatyzowany.